Algemene voorwaarden van BullGuard

ACHTERGROND:

Deze overeenkomst is van toepassing tussen jou, de gebruiker van deze website, en BullGuard Limited, de eigenaar van deze website. Je overeenstemming om te voldoen aan deze algemene voorwaarden en om je eraan te verbinden wordt beschouwd als zijnde van kracht wanneer je de website voor het eerst bezoekt. Gebruik deze website niet wanneer je niet instemt met deze algemene voorwaarden.

Niets van deze website is bedoeld als contractueel bod dat kan worden aanvaard. Je bestelling vormt een contractueel bod en onze acceptatie van dat bod wordt als van kracht zijnde beschouwd wanneer we je een e-mail van verzending sturen om aan te geven dat je bestelling is afgehandeld en naar je is toegestuurd.

1. Definities en interpretatie
In deze overeenkomst hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:
'Account'
verwijst naar persoonlijke gegevens, betaalgegevens en referenties die door de gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en/of enig communicatiesysteem op de website;
'Transporteur'
verwijst naar enige externe partij die verantwoordelijk is voor het vervoer van de aangekochte goederen vanuit onze vestiging naar de klant;
'Inhoud'
verwijst naar elke tekst, afbeelding, foto, audio, video, software, samengestelde gegevens of enige andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer en die op deze website wordt getoond of er deel van uitmaakt;
'Goederen'
verwijst naar enig product waarmee BullGuard Limited adverteert en/of dat door BullGuard Limited via deze website te koop wordt aangeboden;
'BullGuard Limited'
verwijst naar BullGuard Limited, een onderneming die is georganiseerd en bestaat onder de wetten van Engeland, met maatschappelijke zetel aan Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom en handelsnummer 04392368;
'Service'
verwijst gezamenlijk naar alle online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of gegevens die BullGuard Limited nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website;
'Betaalgegevens'
verwijst naar alle details die nodig zijn om goederen via deze website te kopen. Hieronder vallen, zij het niet uitsluitend, creditcard- of debetkaartnummers, bankrekeningnummers en bankcodes;
'Aankoopgegevens'
verwijst naar alle bestellingen, facturen, verzendbewijzen, bonnetjes of soortgelijke documenten, hetzij in gedrukte of digitale vorm;
'Locatie'
verwijst naar onze vestiging te Tower 42, 25 Old Broad Street, London, EC2N 1HN, United Kingdom onder handelsnummer 04392368;
'Systeem'
verwijst naar elke online communicatie-infrastructuur die BullGuard Limited nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, e-mails via het internet, fora, livechatmogelijkheden en links in e-mails;
'Gebruiker(s)'
verwijst naar enige externe partij die de website bezoekt en die niet in dienst is van BullGuard Limited en als zodanig handelt in het kader van zijn/haar dienstverband;
'Website'
verwijst naar de website die je op dit moment bezoekt (www.bullguard.com) en naar alle subdomeinen van deze website, tenzij deze uitdrukkelijk zijn uitgesloten op grond van hun respectievelijke algemene voorwaarden.

2. Leeftijdsbeperkingen
Personen die jonger zijn dan 18 jaar dienen deze website alleen te bezoeken onder toezicht van een volwassene. Betaalgegevens dienen te worden verstrekt door of met toestemming van een volwassene.

3. Zakelijke klanten
Deze algemene voorwaarden gelden voor klanten die goederen kopen voor zakelijke doeleinden.

4. Intellectueel eigendom
4.1 Behalve de uitzonderingen in clausule 5 van deze algemene voorwaarden is alle inhoud die op de website is opgenomen, inclusief maar niet uitsluitend tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, foto's, geluidsfragmenten, videoclips, samenstellingen van gegevens, pagina-indelingen, onderliggende code en software, tenzij die door gebruikers is geüpload, het eigendom van BullGuard Limited, onze gelieerde partijen of andere relevante externe partijen. Door de website te blijven gebruiken, stem je in dat deze materialen worden beschermd door toepasselijke wetten op het gebied van intellectuele eigendommen en door andere wetten in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd;
4.2 Behalve de uitzonderingen in clausule 6 mag je materiaal van de website niet reproduceren, kopiëren, verspreiden, opslaan of op een andere manier opnieuw gebruiken tenzij op de website anders wordt vermeld of tenzij je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor hebt ontvangen van BullGuard Limited.

5. Intellectueel eigendom van externe partijen
5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, behoren alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet uitsluitend auteursrechten en handelsmerken, in productafbeeldingen en -beschrijvingen tot de fabrikanten of distributeurs van dergelijke producten;
5.2 Behalve de uitzonderingen in clausule 6 mag je dergelijke materialen niet reproduceren, kopiëren, verspreiden, opslaan of op een andere manier opnieuw gebruiken tenzij op de website anders wordt vermeld of tenzij je uitdrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor hebt ontvangen van de relevante fabrikant of leverancier.

6. Eerlijk gebruik van intellectuele eigendom
Wanneer enige uitzondering zoals omschreven in hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act uit 1988 van toepassing is, mag materiaal van de website niet opnieuw worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming.

7. Links naar andere websites
Deze website kan links naar andere websites bevatten. Deze websites staan, tenzij uitdrukkelijk anderszins wordt vermeld, niet onder controle van BullGuard Limited of van onze gelieerde partijen. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen alle aansprakelijkheid voor welke vorm van verlies of schade als gevolg van het gebruik ervan dan ook van de hand. Het opnemen van een link naar een andere website op deze website impliceert geen goedkeuring van de website zelf of van de partij die de website beheert.

8. Links naar deze website
Personen die een link naar deze website of naar andere websites willen opnemen, mogen alleen zonder voorafgaande toestemming verwijzen naar de startpagina van www.bullguard.com. Voor het plaatsen van diepe links (d.w.z. links naar specifieke pagina's van de website) is de uitdrukkelijke toestemming van BullGuard Limited vereist. Neem voor meer informatie contact op met mail@bullguard.com.

9. Gebruik van communicatiemiddelen
9.1 Wanneer je het vragenformulier of enig ander systeem op de website gebruikt, dien je de volgende regels in acht te nemen:
9.1.1 Het gebruik van obscene of vulgaire taal is verboden;
9.1.2 Het is verboden om inhoud te verzenden die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Hieronder vallen, maar niet uitsluitend, beledigende, bedreigende, krenkende, lasterlijke en racistische uitingen en uitingen die discrimineren op basis van leeftijd of geslacht;
9.1.3 Het is verboden om inhoud te verzenden die bedoeld is om geweld te promoten of te ontlokken;
9.1.4 We raden aan om inzendingen in de Engelse taal te sturen omdat we wellicht niet in staat zijn om te reageren op vragen die in een andere taal worden gestuurd;
9.1.5 De manier waarop je jezelf kenbaar maakt, mag niet in strijd zijn met deze algemene voorwaarden of met toepasselijke wetten;
9.1.6 Je mag je niet uitgeven voor andere personen, met name voor medewerkers en vertegenwoordigers van BullGuard Limited of onze gelieerde partijen;
9.1.7 Je mag ons systeem niet gebruiken voor onbevoegde massacommunicatie, zoals 'spam' of 'ongewenste e-mail';
9.2 Je erkent dat BullGuard Limited zich het recht voorbehoudt om alle communicatie richting ons of via ons systeem te bewaken;
9.3 Je erkent dat BullGuard Limited kopieën van alle communicatie richting ons of via ons systeem kan bewaren;
9.4 Je erkent dat alle informatie die je ons via ons systeem stuurt of die je op het aanvraagformulier invult door ons kan worden gewijzigd en doet afstand van je morele recht om te worden benoemd als de auteur van de betreffende informatie. Alle beperkingen die je ten aanzien van het gebruik van dergelijke informatie wilt toepassen, dienen voorafgaand aan ons te worden gecommuniceerd. We behouden ons het recht voor om dergelijke voorwaarden en gerelateerde informatie te weigeren.

10. Accounts
10.1 Om goederen op deze website te gebruiken en om het aanvraagformulier te gebruiken, moet je een account maken. Dit account bevat bepaalde persoonlijke gegevens en betaalgegevens. Deze gegevens kunnen, afhankelijk van je gebruik van de website, variëren omdat we geen betaalgegevens vereisen totdat je een aankoop doet. Door deze website te blijven gebruiken, verklaar en garandeer je dat:
10.1.1 Alle informatie die je verstrekt nauwkeurig en naar waarheid is;
10.1.2 Je toestemming hebt om betaalgegevens te verstrekken wanneer daar toestemming voor is vereist;
10.1.3 Je zorgt dat de informatie kloppend en up-to-date blijft.
Door een account aan te maken bevestig je nogmaals je verklaring en garantie;
10.2 We adviseren je om je accountgegevens, met name je gebruikersnaam en wachtwoord, niet te delen. BullGuard Limited aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verliezen of schades die je oploopt doordat je je accountgegevens hebt gedeeld. Wanneer je een gedeelde computer gebruikt, raden we je aan om je accountgegevens niet op te slaan in je internetbrowser;
10.3 Wanneer je reden hebt om te geloven dat je accountgegevens zonder jouw toestemming door iemand anders zijn verkregen, dien je direct contact op te nemen met BullGuard Limited om je account op te laten schorten en om eventuele lopende aankopen waarvoor je geen toestemming hebt gegeven te annuleren. Let op: aankopen kunnen alleen worden geannuleerd zolang ze nog niet zijn verstuurd. BullGuard Limited aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid wanneer een aankoop waarvoor je geen toestemming hebt gegeven wordt verstuurd voordat je ons op de hoogte stelt van de onbevoegde aard van de aankoop. Neem in dat geval contact op met de transporteur die in de aankoopgegevens staat vermeld;
10.4 Wanneer je je gebruikersnaam kiest, dien je je te houden aan de voorwaarden die hierboven zijn beschreven in clausule 9. Wanneer je dit niet doet, kan je account worden opgeschort en/of verwijderd.

11. Beëindiging en annulering
11.1 Je account kan worden beëindigd door BullGuard Limited of door jezelf. Wanneer BullGuard Limited je account beëindigt, ontvang je een e-mail en een verklaring voor de beëindiging. We behouden ons, niettegenstaande de voorgaande bepalingen, het recht om je account te beëindigen zonder daar een reden voor op te geven;
11.2 Wanneer BullGuard Limited je account beëindigt, worden alle actuele of in behandeling zijnde aankopen in je account geannuleerd. Deze aankopen worden niet verstuurd;
11.3 BullGuard Limited behoudt zich het recht voor om aankopen zonder opgaaf van reden te annuleren voordat de betaling is verwerkt en de aankoop is verstuurd;
11.4 Wanneer aankopen om welke reden dan ook worden geannuleerd voordat ze worden verstuurd, ontvang je al het geld terug dat je hebt betaald in relatie tot deze aankopen;
11.5 Wanneer je je account beëindigt, worden alle niet-verstuurde aankopen geannuleerd en ontvang je al het geld terug dat je hebt betaald in relatie tot deze aankopen.

12. Goederen, tarieven en beschikbaarheid
12.1 Alle informatie over tarieven op de website klopte op het moment waarop ze online werden gezet. BullGuard Limited behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen en om eventuele speciale aanbiedingen van tijd tot tijd en waar nodig aan te passen of te verwijderen;
12.2 Alle tarieven op de website zijn, waar van toepassing, inclusief btw. Het btw-nummer van BullGuard Limited is GB927056322.

13. Levering
13.1 Alle leveringen vinden plaats door middel van een download via onze website.

14. Retourbeleid
BullGuard Limited zet zich altijd in om kwalitatieve producten te bieden die onbeschadigd zijn en geen defecten bevatten. Af en toe kan het echter voorkomen dat goederen moeten worden geretourneerd. Op retours zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
14.1 Wanneer goederen defect gaan binnen de garantieperiode, heb je recht op een reparatie of vervanging overeenkomstig de voorwaarden van de relevante garantie;
14.2 Je hebt wettelijk recht op een 'afkoelperiode'. Deze periode begint nadat je bestelling is afgerond en eindigt 7 werkdagen nadat de goederen zijn geleverd. Wanneer je binnen deze periode van gedachten verandert over de goederen, dien je ze binnen 7 werkdagen na ontvangst aan BullGuard Limited te retourneren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van verzendkosten wanneer goederen om deze reden worden geretourneerd.

15. Privacy
15.1 Op het gebruik van de website zijn ook het privacybeleid en cookiebeleid van toepassing. Deze beleidsdocumenten zijn middels deze verwijzing opgenomen in deze algemene voorwaarden. Klik op de bovenstaande links om het privacybeleid en cookiebeleid te lezen;
15.2 Je kunt je afmelden voor cookies op je computer of apparaat door de instellingen van je internetbrowser zo aan te passen dat cookies worden beperkt. Raadpleeg het browsermenu voor meer informatie. Het kan voorkomen dat je de cookies die al op je computer zijn geplaatst wilt verwijderen. Raadpleeg het helpmenu van je browser voor instructies.

16. Disclaimers
16.1 BullGuard Limited biedt geen garanties of verklaringen dat de website aan je eisen voldoet, dat hij van bevredigende kwaliteit is, dat hij geschikt is voor een bepaald doel, dat hij geen inbreuk maakt op de rechten van externe partijen, dat hij compatibel is met alle systemen, dat hij veilig is en dat alle verstrekte informatie klopt. We bieden geen garanties ten aanzien van enige specifieke resultaten als gevolg van het gebruik van onze diensten;
16.2 Niets op deze website is bedoeld als advies en er dient niet op de inhoud van de website te worden vertrouwt bij het nemen van beslissingen of het uitvoeren van enige actie;
16.3 Niets van deze website is bedoeld als contractueel bod dat kan worden aanvaard;
16.4 BullGuard Limited getroost zich redelijke inspanningen om te zorgen dat de website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware is. Niettemin wordt alle gebruikers aangeraden om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid en voor de veiligheid van hun persoonlijke gegevens en hun computers.

17. Wijzigingen in de diensten en in deze algemene voorwaarden
BullGuard Limited behoudt zich het recht voor om de website, de inhoud ervan of deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen. Je bent gebonden aan enige wijzigingen in deze algemene voorwaarden vanaf het eerste moment waarop je de website bezoekt nadat de wijzigingen van kracht zijn geworden. Wanneer BullGuard Limited wettelijk verplicht is om enige wijzigingen met betrekking tot de verkoop van goederen in deze algemene voorwaarden door te voeren, worden deze wijzigingen automatisch van kracht voor alle openstaande bestellingen, alsook voor bestellingen die je in de toekomst zult plaatsen.

18. Beschikbaarheid van de website
18.1 De dienst wordt aangeboden 'zoals hij is' en op basis van beschikbaarheid. We bieden geen garantie dat de dienst vrij is van defecten en/of storingen. We bieden, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, geen garanties (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) ten aanzien van de geschiktheid voor een bepaald doel, de nauwkeurigheid van informatie, de compatibiliteit of bevredigende kwaliteit;
18.2 BullGuard Limited aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking of enig gebrek aan beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken, inclusief maar niet uitsluitend falen van ISP-apparatuur, falen van hostingapparatuur, falen van communicatienetwerken, stroomstoringen, natuurrampen, oorlogen of juridische beperkingen en censuur.

19. Aansprakelijkheidsbeperking
19.1 BullGuard Limited aanvaardt, voor zover maximaal wettelijk is toegestaan, geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of voor enige directe of indirecte schade, hetzij voorzienbaar of anderszins, inclusief indirecte schade, gevolgschade of speciale of exemplarische schade, voortkomend uit het gebruik van deze website of van enige daarin opgenomen informatie. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat ze de website en inhoud gebruiken voor eigen risico;
19.2 Niets in deze algemene voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van BullGuard Limited voor sterfgevallen of persoonlijk letsel, voortkomend uit enige nalatigheid of fraude door BullGuard Limited;
19.3 Niets in deze algemene voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van BullGuard Limited voor enig direct of indirect verlies of voor enige directe of indirecte schade, voortkomend uit het onjuist leveren van goederen of uit het vertrouwen op onjuiste informatie die op deze website is opgenomen;
19.4 Hoewel elke inspanning is ondernomen om te zorgen dat deze algemene voorwaarden strikt voldoen aan de relevante bepalingen van de Unfair Contract Terms Act van 1977, zal enige term die onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt bevonden worden beschouwd als zijnde ontbonden, zonder dat dit ten koste gaat van de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen en voorwaarden. Deze bepaling geldt alleen voor rechtsgebieden waarin een bepaalde bepaling onwettig is.

20. Geen verwerping
Wanneer enige partij in deze algemene voorwaarden enig rechten of oplossingen die hierin zijn opgenomen niet uitoefent, dient dat niet te worden opgevat als een afstandsverklaring van het bewuste recht of de bewuste oplossing.

21. Oudere voorwaarden en bepalingen
Wanneer er sprake is van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en oudere versies van dit document, zullen de bepalingen in deze algemene voorwaarden prevaleren tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

22. Rechten van externe partijen
Niets in deze algemene voorwaarden verleent enige rechten aan enige externe partij. De overeenkomst die door deze algemene voorwaarden wordt gevormd, geldt tussen jou en BullGuard Limited.

23. Communicatie
23.1 Alle kennisgevingen/communicatieuitingen dienen aan ons te worden verstuurd door middel van een postbericht naar onze locatie (het adres staat hierboven vermeld) of door middel van een e-mail aan mail@bullguard.com. Dergelijke kennisgevingen worden beschouwd als zijnde ontvangen op de derde dag nadat de kennisgeving is verstuurd als prioriteitspoststuk of op de dag van versturen wanneer de e-mail volledig wordt ontvangen op een werkdag en op de volgende werkdag wanneer de e-mail wordt verstuurd in het weekend of op een feestdag.
23.2 BullGuard Limited kan je van tijd tot tijd informatie over onze producten en/of diensten sturen. Klik op de link 'Afmelden' ('Unsubscribe') in een e-mail die je van ons ontvangt wanneer je dergelijke informatie niet wenst te ontvangen.

24. Wet en rechtsgebied
Deze algemene voorwaarden en de relatie tussen jou en BullGuard Limited zal worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales en BullGuard Limited en jij aanvaarden zich te onderwerpen aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbanken in Engeland en Wales.

Deze voorwaarden werden het meest recentelijk bijgewerkt op 30.09.2020.